Kde jsem:

Informace o zpracování osobních údajů a prohlášení společných správců ve vztahu k ochraně osobních údajů

Existují tito níže uvedení společní správci ve smyslu ustanovení čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako: „Nařízení GDPR“):

 • Ing. Marcela Kašparcová, IČ: 87617382, se sídlem: Svatoplukova 4632/45b, 796 01 Prostějov
 • Petr Vybíral, IČ: 16650174, se sídlem: 77900 Olomouc - Neředín, Stiborova 597/27
 • Mgr. Ivo Přeček, IČ: 01285556, se sídlem: 77900 Olomouc - Nová Ulice, Dělnická 1151/44
 • Karel Kašparec, IČ: 66957231, se sídlem: Svatoplukova 4632/45b, 796 01 Prostějov

(dále jen jako: „společní správci“), přičemž svá práva můžete uplatnit e-mailem na: info@e-chalupy.cz a telefonicky na 739 292 262

Tito společní správci si mezi sebou rozdělili spravedlivě výkon povinností společných správců, a to tak, že všichni se budou rovným dílem podílet na výkonu povinností společných správců: a tímto sdělují, že rukou společnou a nerozdílnou zpracovávají osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a jsou tedy společnými správci osobních údajů, protože určují způsoby a účely zpracování níže uvedených osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Společní správci zpracovávají osobní údaje zejména v následujících oblastech:

Za účelem uzavírání smluvních vztahů s odběratelem služeb na základě smlouvy o internetové prezentaci na stránkách e-chalupy.cz (dále jen „inzerent“), který je registrován na webových stránkách e-chalupy.cz, přičemž po tomto subjektu údajů společní správci vyžadují uvedení těchto osobních údajů při registraci:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (email, telefon);
 • heslo;
 • fakturační údaje;
 • IP adresu při registraci nebo přihlášení do klientské sekce.

Za účelem zprostředkování kontaktu návštěvníka stránek e-chalupy.cz (společní správci s ním uzavřou bezúplatnou smlouvu o předání informací) a inzerenta, tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (email, telefon);
 • požadovaný termín;
 • požadovaný počet osob dospělých a dětí;
 • osobní údaje uvedené ve vzkazu inzerentovi.

Za účelem ověřování spokojenosti návštěvníků stránek, kteří čerpali služby inzerenta prostřednictvím inzerátu zveřejněného na stránkách e-chalupy.cz:

 • kontaktní údaj (e-mail), získaný na základě souhlasu dle čl. 7 Nařízení GDPR daného zcela dobrovolně, aniž by tím byla podmíněna služba zprostředkování kontaktu návštěvníka stránek a inzerenta při zasílání dotazu na ubytování směřovaného inzerentovi, přičemž tento souhlas může být kdykoli odvolán na výše uvedených kontaktech.

Za účelem zvýšení informovanosti a tím i spokojenosti návštěvníků webových stránek e-chalupy.cz, kterým se usnadní rozhodování prostřednictvím vložení hodnocení (společní správci s osobou vkládající hodnocení uzavřou bezúplatnou smlouvu o zveřejnění hodnocení), jsou sbírány tyto osobní údaje:

 • údaje zveřejněné ve formuláři a v textu hodnocení zákazníků inzerentů, kdy osobní údaj e-mailová adresa nebude zveřejňován na stránkách e-chalupy.cz a bude pouze předán příslušnému ubytovateli, aby se mohl k hodnocení soukromě vyjádřit.

Za účelem ověřování spokojenosti inzerentů s návštěvníky stránek, kteří čerpali služby prostřednictvím inzerátu zveřejněného na stránkách e-chalupy.cz:

 • kontaktní údaje předané návštěvníkem prostřednictvím stránek inzerentovi: jméno a příjmení, kontaktní údaje (email, telefon).

Informace o předávání osobních údajů:

Osobní údaje jsou předávány (ve formátu, který si sám nastaví inzerent, a to na základě smlouvy o internetové prezentaci na stránkách e-chalupy.cz) i na tyto webové stránky:

 • www.hrady.cz
 • www.turistika.cz
 • www.skiarealy-sjezdovky.cz
 • www.skimapa.cz
 • www.supersilvestr.cz
 • e-penziony.cz

Osobní údaje návštěvníka stránek, který vložil dotaz na ubytování, bude na základě smlouvy předán příslušnému inzerentovi.

Osobní údaje osoby vkládající hodnocení, budou na základě smlouvy uveřejněny na webové stránky e-chalupy.cz (vyjma e-mailu) a budou dále předány příslušnému ubytovateli, a to i včetně e-mailu, aby se mohl k hodnocení v soukromí na příslušný e-mail vyjádři.

Před každým dalším předáním se zvažuje jeho oprávněnost a údaje se předávají v případě, kdy je to nutné pro splnění povinností stanovených zákonem, smlouvou, či k jiným účelům, pokud s tím subjekt údajů vyslovil souhlas. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje, zdůrazňuje nutnost jejich řádné ochrany, aby nedošlo k poškození práv subjektů údajů.

Osobní údaje nejsou cíleně předávány do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Právní důvody zpracování osobních údajů - pro zpracování osobních údajů svědčí společným správcům především právní titul plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti či souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se společní správci řídí zákonem stanovenými lhůtami, zejména pro údaje na fakturách se smluvními partnery lhůtami stanovenými zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a pro ostatní údaje pak po dobu platnosti a účinnosti smlouvy a následně z titulu oprávněného zájmu společných správců pro případ zamezení podvodům, pro účely přímého marketingu či pro případný soudní spor do tří let od ukončení smluvního vztahu. Lhůty pro uchovávání osobních údajů v databázích jsou voleny tak, aby byla minimalizována doba uchování osobních údajů ve vztahu k účelu jejich uchování a subjekt údajů tím nebyl nijak poškozován, přičemž údaje získané na základě bezúplatné dílčí smlouvy s návštěvníkem webových stránek e-chalupy pro potřeby předání dotazu na ubytování či hodnocení budou společnými správci zpracovávány jen po dobu 1 roku.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování svých osobních údajů, stanovuje Nařízení GDPR řadu práv, která lze vůči nám, coby společným správcům na výše uvedené kontakty uplatnit v jakékoliv formě a budeme Vaše žádosti vždy posuzovat dle jejich obsahu, v případě nejasností si vyžádáme doplnění informací, tak byste byli s naším vyřízením Vaší žádosti spokojeni.

Právo na přístup k osobním údajů

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. To znamená, že máte právo získat od správce potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, tj. např. Vám bude zpřístupněna část databáze s Vašimi osobními údaji či kopie písemnosti, budou-li jí společní správci disponovat.

Budete informován o tom:

 • jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů;
 • jaké jsou kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • jaké jsou důvody pro využití právního titulu oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR;
 • jaká je plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy nebo o stanovení kritérií pro dobu uložení;
 • že máte právo na přístup, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na podání námitky, na přenositelnost údajů a jak tato práva uplatnit;
 • že jsou osobní údaje zpracovávány na základě zákona a subjekt údajů měl povinnost údaje poskytnout s důsledky neposkytnutí či je na základě smlouvy nebo nutnosti doplnit do smlouvy;
 • že má právo odvolat souhlas v případě, kdy se osobní údaje zpracovávají výlučně z titulu uděleného souhlasu, s tím, že není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 • že má právo podat stížnost dozorovému orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7;
 • kde byly získány jeho osobní údaje, pokud nebyly nezískány přímo od něj, ale např. z veřejně dostupných zdrojů;
 • že dochází či nedochází k automatizovanému rozhodování a pokud k němu dochází, zda a jakým způsobem dochází k profilování.

Právo na opravu či doplnění osobních údajů

V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu či doplnění osobních údajů. Zjistíte-li, že jsou o Vás zpracovávány nepřesné údaje, máte právo na opravu těchto osobních údajů, přičemž na stránkách správce je pro tyto účely uveřejněn vzor Oznamovací povinnost o změně osobních údajů.

Ověřování přesnosti osobních údajů se provádí po obdržení žádosti o opravu zpracovávaných osobních údajů. Opravu osobních údajů po jejich ověření provede někdo ze společných správců v nejbližší možné době.

Dále má subjekt údajů právo, aby byly za určitým legitimním účelem doplněny další osobní údaje, které zpřesní zpracovávané neúplné osobní údaje, a to poskytnutím dodatečného prohlášení o změně, jímž je jakékoli sdělení, které je adresováno správci.

Právo na výmaz osobních údajů

Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů.

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se jej týkají a správce má povinnost tyto údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovány;
 • subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Byly-li osobní údaje zveřejněny a správce je povinen je dle výše uvedeného vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce, kteří tito údaje zpracovávají, že subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Výmaz po ověření jeho oprávněnosti provede některý ze společných správců bez zbytečného prodlení.

Právo na omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má právo požadovat omezení zpracování v některém z těchto případů:

 • když popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • když správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • když vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno podle výše uvedeného, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské Unie nebo některého členského státu.

Došlo-li u Vás na základě žádosti k omezení zpracování, budete některým ze společných správců předem upozorněn na to, že Vaše omezení bude zrušeno a toto Vám bude řádně vysvětleno.

Právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 Nařízení GDPR

Právo na přenositelnost má subjekt údajů v případě, kdy je zpracování údajů založeno na souhlasu či smlouvě, tj. ne z titulu zákona. V ostatních případech není na přenositelnost nárok.

Pokud subjekt údajů, kterému právo na přenositelnost údajů vzniklo, o přenos údajů k jinému správci požádá, budou data předána především elektronickou formou v běžně používaném a strojově čitelném formátu a to buď přímo určenému správci či na cloudové uložiště, které subjekt údajů určil.

Žádost o přenos údajů vyřídí některý se společných správců bez prodlení, nejpozději však do 30 dnů.

Právo vznést námitku dle čl. 21 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a jsou zpracovány na základě těchto právních důvodů: jestliže zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Po vznesení námitky správce osobní údaje nezpracovává do doby, dokud se neprokáže, že závažné oprávněné důvody pro zpracování převažují nad zájmy či právy a svobodami subjektu údajů nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků, a pak mu sdělí výsledek jeho rozhodnutí ve věci.

Pokud nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. na ústřednu: +420 234 665 111, oficiální e-mail: posta@uoou.cz.

Uplatnění Vašich práv jako Váš zákonný nárok budeme za každých okolností respektovat a pro zjednodušení uplatnění Vašich práv jsme pro Vás připravili níže uvedené formuláře (připravujeme, prozatím využijte kontakty výše).

Je v zájmu správce zpracovávat osobní údaje řádně, tj. plně v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením GDPR a nijak nezasahovat do Vašich práv. Budete-li mít pocit, že jsme v této souvislosti neudělali vše potřebné, prosím kontaktujte nás a sdělte, co můžeme pro ochranu Vašich práv při zpracování Vašich osobních údajů udělat více.

Prohlášení Společných správců ve vztahu k ochraně osobních údajů

Společní správci tímto prohlašují, že se snažili pro ochranu zpracovávaných osobních údajů učinit vše možné, že přijímají svou odpovědnost dle Nařízení GDPR, prověřili rozsah, obsah a dobu zpracovávaných osobních údajů, tak aby nezpracovávali nadbytečné osobní údaje po delší, než nezbytnou dobu pro předmětný účel zpracování.

Zmapovali stávající ochranu osobních údajů a na základě toho přijali řadu fyzických, technických a organizačních opatření, jimiž se bude snažit poskytnout svěřeným osobním údajům nejvyšší možnou míru ochrany. Společní správci spolu uzavřeli smlouvu podle čl. 26 Nařízení GDPR, sami prošli školením ohledně ochrany osobních údajů dle Nařízení GDPR, a to i při práci s výpočetní technikou. Společní správci uzavřeli se zpracovateli osobních údajů smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení GDPR.

Společní správci tímto prohlašují, že nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení GDPR.

Závěrem:

Uplatnění Vašich práv jako Vašeho zákonného nároku budeme za každých okolností respektovat a nebudeme Vás v této souvislosti nijak znevýhodňovat.

Je v zájmu společných správců zpracovávat osobní údaje řádně, tj. plně v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením GDPR a nijak nezasahovat do Vašich práv.

Budete-li mít pocit, že jsme v této souvislosti neudělali vše potřebné, prosím kontaktujte nás a sdělte, co ještě můžeme pro ochranu Vašich práv při zpracování Vašich osobních údajů udělat.

Pokud nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. na ústřednu: +420 234 665 111, oficiální e-mail: posta@uoou.cz.

:: chaty a chalupy s bazénem :: dovolená léto v ČR :: chaty a chalupy u vody :: na horách :: ubytování u sjezdovky :: vánoční pobyty :: Silvestr 2024 :: chaty a chalupy přímo od majitele :: jarní prázdniny 2025 :: rezervační systém ubytování :: ochrana osobních údajů
0
Můj výběr objektů

Do 'Mého výběru' lze přidávat objekty, které Vás zaujmou. Tlačítko 'přidat do výběru', je přístupné pouze na prezentacích objektů. Objekty ve výběru zůstanou i po odchodu z katalogu až do příštího návratu.

e-chalupy.cz